Definities
In deze Algemene Spelvoorwaarden Plieger B.V. 2018 worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

Aanbieder:  Plieger B.V., Koxkampseweg 6, 5301 KK Zaltbommel;

Algemene Spelvoorwaarden: De onderhavige Algemene Spelvoorwaarden Plieger B.V. 2018;

Deelnemer: De natuurlijke persoon die handelt vanuit een beroep of bedrijf of de rechtspersoon en die middels een klantnummer staat geregistreerd bij Plieger B.V;

Spel: Een door Aanbieder, conform de Gedragscode promotionele kansspelen 2014, georganiseerd  kansspel ten behoeve van Aanbieder in de door haar aangeboden acties. Mocht er sprake zijn van een onderhavig Spel, dan zal Aanbieder steeds bij zijn acties een verwijzing maken naar deze Algemene Spelvoorwaarden;

Lot: Een door deelname aan het Spel verkregen uniek lot waarmee Deelnemer deelneemt aan de loterij. Het lot wordt middels een uniek lotnummer gekoppeld aan het klantnummer van Deelnemer;

Winnaar: Een winnaar van één prijs van een Spel. De Winnaar zal via een loterij worden bepaald.

 

Algemeen

 • Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder Spel;
 • Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht;
 • Deelname aan dit Spel leidt automatisch tot de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Aanbieder heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de Algemene Spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het Spel te staken of te wijzigen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens Deelnemer;
 • Deelnemer geeft door deel te nemen aan het Spel toestemming aan Aanbieder om alle gegevens te verzamelen en te gebruiken die Aanbieder noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen;
 • Over de uitslag van een Spel kan niet worden gecorrespondeerd;
 • Van de prijsuitreikingen kunnen filmopnames en/of foto’s worden gemaakt. Aanbieder is gerechtigd deze opnames en/of foto’s onbeperkt te gebruiken en te (doen) exploiteren;
 • Voor vragen, klachten en suggesties kan Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder, afdeling Marketing, Postbus 10, 5300 AA Zaltbommel. Deelnemer dient hierbij altijd zijn klantnummer en het thema van het Spel te vermelden.

 

Deelname

 • Aan een Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden;
 • Een Deelnemer die handelt vanuit een beroep of bedrijf dient minimaal 18 jaar te zijn;
 • Uitgesloten van deelname aan een Spel zijn medewerkers van Aanbieder en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij dat spel betrokken is;
 • Deelname aan een Spel kan door Aanbieder worden geweigerd indien er -naar de beoordeling van Aanbieder- sprake is van betalingsachterstanden van Deelnemer bij Aanbieder. Aanbieder zal Deelnemer hierover niet informeren;
 • Deelname aan een Spel geschiedt automatisch door de verkrijging van een lot door Deelnemer. De toekenning van de loten zal per actie duidelijk worden omschreven.

 

Prijzen

 • De Deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan één Spel, echter hij zal per Spel slechts één keer Winnaar kunnen worden. Meerdere deelnames vergroten daarentegen wel de winkans waardoor deze optie nadrukkelijk is toegestaan, met dien verstande dat indien Winnaar onderdeel uitmaakt van een inkooporganisatie waarmee Aanbieder centrale conditie- en/of betalingsafspraken heeft gemaakt, er slechts sprake kan zijn van één Winnaar per inkooporganisatie per Spel. De Deelnemer die het eerst wordt getrokken in de loterij zal in onderhavig geval worden aangewezen als Winnaar;
 • Per Spel zal uitdrukkelijk worden vermeld welke prijzen kunnen worden gewonnen door Deelnemer;
 • Een prijs is op naam gesteld, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld;
 • Eventuele kansspelbelasting, omzetbelasting en/of overige belastingen, die in verband met de prijs zijn verschuldigd, zullen voor rekening komen van Aanbieder;
 • Op verzoek van Aanbieder dient een Winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken;
 • Prijzen worden te allen tijde fysiek aan Deelnemer door Aanbieder uitgereikt. Na uitreiking van de prijs door Aanbieder, gaat terstond en zonder voorbehoud de volledige eigendom met al zijn rechten en plichten over naar Deelnemer. Aanbieder reikt de prijzen uit in de staat waarin ze zich op dat moment bevinden. Aanbieder kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gehouden voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen of enige schade voortvloeiend hieruit, met uitzondering van schade voortkomend uit opzet of grove schuld aan de zijde van Aanbieder of haar medewerkers;
 • Indien Deelnemer een rechtspersoon is, dan zal de prijs worden uitgereikt aan (één van) de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bestuurder(s);
 • De Winnaar wordt alvorens de fysieke prijsuitreiking geschiedt, geïnformeerd alwaar Deelnemer door Aanbieder wordt gevraagd of Deelnemer de prijs zal accepteren;
 • Deelnemer heeft immer het recht een prijs te weigeren. Bij weigering door Deelnemer wordt  geen vergoeding vanuit Aanbieder verstrekt;
 • Indien Winnaar geen reactie geeft op het prijsacceptatieverzoek van Aanbieder, zal Winnaar na 7 kalenderdagen worden aangemaand door Aanbieder. Indien Winnaar niet binnen 7 werkdagen reageert op dit tweede verzoek, dan zal de prijs worden beschouwd als niet geaccepteerd door Winnaar;
 • Aanbieder streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken.

 

Loterij

 • Binnen 7 werkdagen na afloop van een actie die ten grondslag ligt aan een Spel, zal een Winnaar worden aangewezen middels 1 trekking van het winnende lot uit het totaal van geldige loten. Deze trekking zal in onafhankelijkheid geschieden door een registeraccountant van FSV Accountants + Adviseurs B.V. te Zaltbommel;
 • Per trekking zullen er 5 ‘reserve’ winnende loten worden getrokken;
 • Mocht een Winnaar de prijs weigeren, dan zal de prijs worden toegewezen aan het eerst getrokken reserve lot. De Deelnemer die is gekoppeld aan dit reserve lot wordt dan vervolgens als Winnaar aangewezen.

 

Aansprakelijkheid

 • Aanbieder is geenszins aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door het aanbieden van en/of het deelnemen aan het Spel;
 • Aanbieder verleent geen garantie op een prijs;
 • Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die door een prijs wordt veroorzaakt.